คำจำกัดความและข้อพิจารณาทั่วไปของ วัตถุระเบิด (EXPLOSIVES)

คำจำกัดความและข้อพิจารณาทั่วไปของ วัตถุระเบิด (EXPLOSIVES)

2.1.1 คำจำกัดความและข้อพิจารณาทั่วไป

2.1.1.1 สารเดี่ยว (หรือสารผสม) ระเบิดคือสารเดี่ยว (หรือสารผสมของสาร) ในรูปของแข็งหรือของเหลว (หรือสารผสมของสาร) ที่ในตัวของมันเองจากปฏิกิริยาทางเคมีสามารถสร้างก๊าซที่มีอุณหภูมิและความดันและที่มีความเร็วจนสามารถทำความเสียหายให้กับสิ่งโดยรอบ สารดอกไม้เพลิงถือว่าเป็นสารระเบิดด้วยถึงแม้ว่าสารดังกล่าวนี้ไม่มีก๊าซมาเกี่ยวข้อง

สารเดี่ยว (หรือสารผสม) ดอกไม้เพลิง คือสารหรือส่วนผสมของสารที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลโดยความร้อน แสงสว่าง เสียง ก๊าซ หรือ ควัน หรือการผสมผสานกันของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อันจะเป็นผลของการยืดการระเบิดด้วยตัวเองด้วยการคายความร้อนโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี

สิ่งของระเบิด คือสิ่งของที่ประกอบด้วยสารเดี่ยวหรือสารผสมระเบิดจำนวนหนึ่งอย่างหรือมากกว่า

สิ่งของประเภทดอกไม้เพลิง คือสิ่งของที่ประกอบด้วยสารเดี่ยวหรือสารผสมดอกไม้เพลิงจำนวนหนึ่งอย่างหรือมากกว่า

2.1.1.2 ประเภทของวัตถุระเบิดประกอบด้วย

(a) สารเดี่ยวและสารผสมระเบิด;

(b) สิ่งของระเบิด ยกเว้นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยสารเดี่ยวหรือสารผสมระเบิดในปริมาณที่หรือลักษณะที่การจุดชนวนระเบิดหรือการจุดปะทุ (initiation) โดยบังเอิญหรือโดยอุบัติเหตุจะไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อภายนอกของอุปกรณ์ทั้งโดยการยิงออกไป เกิดไฟ ควัน ความร้อน หรือเสียงดัง และ

(c) สารเดี่ยว สารผสมและสิ่งของที่ไม่ได้กล่าวถึงภายใต้ข้อ (a) และ (b) ข้างต้นซึ่งผลิตเพื่อให้เกิดการแสดงผลโดยการระเบิดหรือลักษณะปรากฏแบบดอกไม้เพลิง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *